Het UBO-register

Publié par Sezen Güler - - 2 janvier 2020

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (de “Wet”) voorziet in het invoeren van een register voor uiteindelijke begunstigden in België (hierna het “UBO-register”).

De Wet voorziet eveneens in de verplichting voor (1) vennootschappen, (internationale) verenigingen, stichtingen en trusts om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden te verzamelen en bij te houden en (2) voor de wettelijke vertegenwoordigers om gegevens over de uiteindelijke begunstigden elektronisch aan het UBO-register over te maken.

Het UBO-register is op 31 oktober 2018 in werking getreden. Het UBO-register wordt door een dienst binnen de Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën beheerd.

« ebl redsky » kan U helpen om de formaliteiten uit te voeren voor het doorgeven van de gegevens aan het UBO-register die op grond van de Wet in naam van uw organisatie moeten worden meegedeeld.

De wettelijke vertegenwoordigers van bovengenoemde entiteiten zijn verplicht de vereiste gegevens uiterlijk op 31 december 2019 voor de eerste maal aan het UBO-register over te maken. Vervolgens moet het UBO-register, bij elke wijziging van informatie over een uiteindelijke begunstigde, binnen de maand worden aangepast.

Een uiteindelijke begunstigde is elke natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks minstens 25% van de aandelen of stemrechten bezit. De te verstrekken gegevens over de uiteindelijke begunstigde zijn: voor- en achternaam, geboortedatum, nationaliteit, adres, rijksregisternummer, deelnemingspercentage, datum waarop de persoon begunstigde is geworden en informatie over de eventuele tussenliggende entiteiten in het eigendomsstructuur.

Het UBO-register is toegankelijk voor de bevoegde autoriteiten zoals de politiediensten, de Procureur des Konings, alsmede voor notarissen, advocaten en boekhouders voor zover zij een verzoek tot toegang richten. Zowel de Belgische als de buitenlandse belastingautoriteiten zullen eveneens toegang hebben tot het UBO-register. Tenslotte zullen ook alle burgers onvoorwaardelijk toegang hebben tot bepaalde gegevens in het UBO-register, maar enkel met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden van ondernemingen (voor de (internationale) verenigingen en stichtingen dient een legitiem belang te worden aangetoond en is de toegang tot het UBO-register in dat geval betalend).

Indien de wettelijke vertegenwoordigers van een vennootschap niet voldoen aan de verplichting tot het verzamelen en doorgeven van de vereiste gegevens betreffende de uiteindelijke begunstigden van de entiteit waarvan zijn wettelijke vertegenwoordig zijn, zullen zij onderworpen zijn aan strafrechtelijk en administratieve boetes (art. 14/2 W. Venn. en artikel 132 lid 6 van de wet van 18 september 2017).

Een meer gedetailleerd memorandum is beschikbaar indien gewenst.