Praktijk
domeinen

Hoewel het recht in verschillende domeinen wordt onderverdeeld, hebben de door “ebl redsky” behandelde dossiers meestal betrekking op verschillende problematieken. Omwille van die reden dient elke advocaat een grondige kennis te hebben binnen zijn/haar specialisatie, gecombineerd met een algemene kennis van het recht. Bovendien is er sprake van verschillende soorten interventies binnen een bepaald domein (opstellen van contracten, adviezen, rechtszaken, enz.).

Als zakenadvocatenkantoor, behandelt “ebl redsky” dossiers in het vennootschapsrecht, het handelsrecht, het vastgoed-en bouwrecht, het bank-en financieelrecht, het fiscaal recht, het arbeidsrecht, het insolventierecht en diverse andere domeinen.

"ebl redsky" adviseert talrijke aandeelhouders, particuliere ondernemingen, bestuurders en beleggingsfondsen tijdens de fasen van de oprichting van een onderneming, de dagelijkse werking, de ontwikkeling (bv. fusie, overname, splitsing) of specifieke effectentransacties (kapitaalverhoging, aandelenoptie, enz.). De regeling van interne conflicten en de aansprakelijkheid van bestuurders maken deel uit van de dagelijkse praktijk van ons kantoor, zowel in een preventief stadium als voor de rechtbanken.

 • Investeringen en aandelenbeleggingen
 • Fusies, splitsingen & soortgelijke transacties (inbreng of overdracht van algemeenheid of bedrijfstak, enz.)
 • Keuze van rechtsvorm
 • Oprichting van een vennootschap (met of zonder rechtspersoonlijkheid)
 • Openen of sluiten van filialen
 • Naleving van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
 • Corporate housekeeping (opstellen van notulen, vestigingsplaats, enz.)
 • Overdracht van aandelen
 • Uitsluiting en gedwongen aankoop van aandelen
 • Uitgifte van aandelen, warrants en obligaties
 • Kapitaalverhoging en kapitaalvermindering
 • Corporate governance (met inbegrip van het UBO register)
 • Due diligence & legal audit
 • Managementovereenkomsten
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Bescherming van minderheidsaandeelhouders
 • Oprichters- en bestuurdersaansprakelijkheid
 • Controle van de jaarrekeningen
 • Ontbinding en vereffening
 • Joint ventures
 • VZW, stichting & IVZW
 • Trust & fiducie

"ebl redsky" assisteert haar cliënten bij het opstellen van commerciële contracten, bij het onderhandelen ervan en bij het oplossen van geschillen, en dit voor alle soorten commerciële contracten. Naast haar erkende vaardigheid in deze uitgebreide en dynamische discipline, onderscheidt "ebl redsky" zich door haar kennis in wat belangrijk is voor uw bedrijf.

 • Elke vorm van commerciële samenwerking (licenties, consultancy, dienstverlening, joint venture, protocol, leasing, factoring, enz.)
 • Invordering van burgerlijke en handelsschulden (met inbegrip van beslag- en executieprocedures)
 • Commerciële distributie (concessie, agentschap, franchise, commissie)
 • Overdracht of verwerving van een handelszaak
 • Algemene verkoops- of aankoopvoorwaarden
 • Handelspraktijken en consumentenbescherming (verkoop via internet, handelingen die in strijd zijn met eerlijke praktijken, enz.)
 • Niet-concurrentiebedingen
 • Transportrecht
 • E-commerce (overeenkomsten op afstand, elektronische facturering, enz.)

"ebl redsky" heeft een erkende expertise in vastgoed- en bouwrecht. Onze advocaten geven raad aan ondernemingen, particulieren, overheden en financiële instellingen en verdedigen hun belangen voor de hoven en rechtbanken in de verschillende aspecten van het vastgoed- en bouwrecht in de brede zin van het woord, meer bepaald in

 • Vastgoedtransacties (aankoop/verkoop, ontwikkeling, bouw, huur van kantoren, commerciële lease, etc.)
 • Bouwproblemen (gebrekkig vakmanschap, vertragingen en onvolledigheden, instabiliteit, scheuren, gebrek aan kennis van de regels van het vak, enz.)
 • Aannemingsovereenkomsten
 • Onderaannemingsovereenkomsten
 • Toegang tot het beroep
 • Aankoop op plan
 • Eigendom, vruchtgebruik, bezit, opstal, erfpacht, dienstbaarheid
 • (Beheer van) mede-eigendom
 • Burgerschap
 • Verhuur, hoofdverblijfshuur, pachtovereenkomst en handelshuur
 • Huisgenoten (woongroep), groepshuisvesting en andere vormen van collectieve huisvesting
 • Financiering van vastgoedprojecten
 • Leasecontracten
 • Hypotheken
 • Onteigening
 • Nabuurschapsbetrekkingen
 • Expertise (minnelijk of gerechtelijk)
 • Opstellen van contracten: architectencontract, aannemingsovereenkomsten, ingenieursovereenkomst, makelaarsovereenkomst, beheersmandaat, verkoopsmandaat, vastgoedbemiddeling, gezondheids- en veiligheidscoördinatie, enz.
 • Bijstand in geval van natuurrampen en overtredingen op het gebied van milieu en stadsplanning
 • Milieuvergunningen en -audits (bodemsanering)
 • Het verkrijgen van milieu- en exploitatievergunningen
 • Bouwvergunning
 • Administratieve rechtsmiddelen
 • Wettelijke milieu-audits

"ebl redsky" staat haar cliënten bij in hun verschillende financiële transacties, met inbegrip van de vragen gerelateerd tot het zekerheidsrecht. Ons kantoor stelt haar expertise ter beschikking bij het aanvragen van financiering bij kredietinstellingen of derde investeerders.

 • Leningsovereenkomsten en bijbehorende zekerheden (pandrechten, hypotheken, garanties op eerste verzoek, etc.)
 • Juridisch advies over garanties van welke aard dan ook
 • Activa of projectfinanciering
 • Verhouding met kredietinstellingen (intensive care, misbruik, enz.)
 • Leasingverrichting
 • Beheer van liquide middelen

L’environnement fiscal belge se caractérise par son évolutivité et sa complexité. Les avocats d’"ebl redsky" rendent des avis et prêtent assistance aux entreprises, institutions financières et particuliers, dans les domaines suivants:

 • Fiscalité directe : IPP, ISOC, impôts des non-résidents, etc.
 • Fiscalité indirecte : TVA, douanes et accises, droits d'enregistrement, etc.
 • Structures de holding
 • Formalités fiscales et due diligence fiscale
 • Aspects fiscaux lors d’opération de fusions, acquisitions et capital à risque ;
 • Aspects fiscaux lors de (ré)organisations nationales et internationales d'entreprises, structures de holding
 • Planification patrimoniale et successorale
 • Problématique des prix de transfert
 • Fiscalité internationale
 • Optimalisation des techniques de rémunération, cadres étrangers et salary-split
 • Plans d'option sur actions
 • Aspects fiscaux des transactions immobilières.
 • Procédures fiscales
 • Taxes communales, régionales ou fédérales
 • Traitement administratif et judiciaire de tous les litiges fiscaux nationaux et internationaux
 • Demandes de ruling et règlement alternatif des litiges
 • Assistance lors de contrôles fiscaux
De manière générale, nous collaborons étroitement avec les autres départements d'"ebl redsky", notamment avec les départements de droit des sociétés, de droit immobilier et de droit social.

Les relations de travail sont strictement réglementées en Belgique. "ebl redsky" offre des conseils, de l’accompagnement et assure la défense relativement à tous les aspects des relations de travail et de la protection sociale, pour les problématiques belges ou transfrontalières.

 • Rédaction de contrats de travail, règlements de travail et autres documents
 • Négociation de conventions collectives de travail
 • Encadrement et optimisation salariale
 • Restructurations et aux transferts d'entreprises
 • Licenciement individuel ou collectif
 • Non-concurrence
 • Grèves, élections sociales et organes sociaux
 • Mise en conformité dans différents domaines: législation sociale, horaires de travail, vie privée au travail, etc.
 • Problématique des faux indépendants
 • Mobilité internationale et travail transfrontalier
 • Mise à disposition ou détachement de personnel ou intérim
 • Inspection sociale
 • Allocations de maladie et d'invalidité, fonds spécial de solidarité
 • Chômage, optimisation des pensions et allocations familiales
Tenant compte de la complexité de certaines problématiques, "ebl redsky" n’hésite pas, lorsque nécessaire, à requérir l’assistance d’experts dans l’une ou l’autre problématique du droit du travail ou de la sécurité sociale.

Toute entreprise est confrontée au droit de l’insolvabilité. "ebl redsky" assiste, de manière totalement indépendante, les entreprises et leurs dirigeants confrontés à des difficultés économiques, en vue d’assurer leur redressement ou d’éviter (ou atténuer) toute mise en cause éventuelle de responsabilité. "ebl redsky" n’agit jamais en qualité de curateur (ou fonction apparentée), mais conseille régulièrement les créanciers d’entreprises en difficulté afin de protéger leurs droits ou de mettre en œuvre des plans de reprise.

 • Continuité des entreprises & procédure en réorganisation judiciaire (PRJ)
 • Faillite (assistance lors d’aveu, contestation de faillite, assistance post-faillite)
 • Accompagnement lors des enquêtes commerciales devant les Tribunaux de commerce
 • Dissolution et liquidation judiciaire ou volontaire
 • Rédaction et dépôt des déclarations de créances
 • Mise en œuvre des privilèges, hypothèques, garanties, sûretés ou clause de réserve de propriété
 • Défense à l’encontre de procédures initiées par le curateur de faillite

"ebl redsky" a constitué un réseau d’avocats experts, tant en Belgique qu’à l’étranger, permettant d’obtenir, en toute indépendance et dans le meilleur intérêt du client, une assistance spécialisée dans les autres domaines du droit des affaires.

 • Questions spécifiques en droit de la propriété intellectuelle (p.ex. droit des brevets)
 • Droit pénal des affaires
 • Questions spécifiques en droit de l’urbanisme
 • Droit de la famille
 • Droit médical
 • Etc.
Par ailleurs, le cabinet est régulièrement consulté par d’importants cabinets internationaux présents en Belgique en vue d’assurer la gestion déléguée de dossiers, de fournir un second avis ou d’assurer la défense ponctuelle d’un client suite à conflit d’intérêt.