Praktijk
domeinen

Hoewel het recht in verschillende domeinen wordt onderverdeeld, hebben de door “ebl redsky” behandelde dossiers meestal betrekking op verschillende problematieken. Omwille van die reden dient elke advocaat een grondige kennis te hebben binnen zijn/haar specialisatie, gecombineerd met een algemene kennis van het recht. Bovendien is er sprake van verschillende soorten interventies binnen een bepaald domein (opstellen van contracten, adviezen, rechtszaken, enz.).

Als zakenadvocatenkantoor, behandelt “ebl redsky” dossiers in het vennootschapsrecht, het handelsrecht, het vastgoed-en bouwrecht, het bank-en financieelrecht, het fiscaal recht, het arbeidsrecht, het insolventierecht en diverse andere domeinen.

"ebl redsky" adviseert talrijke aandeelhouders, particuliere ondernemingen, bestuurders en beleggingsfondsen tijdens de fasen van de oprichting van een onderneming, de dagelijkse werking, de ontwikkeling (bv. fusie, overname, splitsing) of specifieke effectentransacties (kapitaalverhoging, aandelenoptie, enz.). De regeling van interne conflicten en de aansprakelijkheid van bestuurders maken deel uit van de dagelijkse praktijk van ons kantoor, zowel in een preventief stadium als voor de rechtbanken.

 • Investeringen en aandelenbeleggingen
 • Fusies, splitsingen & soortgelijke transacties (inbreng of overdracht van algemeenheid of bedrijfstak, enz.)
 • Keuze van rechtsvorm
 • Oprichting van een vennootschap (met of zonder rechtspersoonlijkheid)
 • Openen of sluiten van filialen
 • Naleving van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
 • Corporate housekeeping (opstellen van notulen, vestigingsplaats, enz.)
 • Overdracht van aandelen
 • Uitsluiting en gedwongen aankoop van aandelen
 • Uitgifte van aandelen, warrants en obligaties
 • Kapitaalverhoging en kapitaalvermindering
 • Corporate governance (met inbegrip van het UBO register)
 • Due diligence & legal audit
 • Managementovereenkomsten
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Bescherming van minderheidsaandeelhouders
 • Oprichters- en bestuurdersaansprakelijkheid
 • Controle van de jaarrekeningen
 • Ontbinding en vereffening
 • Joint ventures
 • VZW, stichting & IVZW
 • Trust & fiducie

"ebl redsky" assisteert haar cliënten bij het opstellen van commerciële contracten, bij het onderhandelen ervan en bij het oplossen van geschillen, en dit voor alle soorten commerciële contracten. Naast haar erkende vaardigheid in deze uitgebreide en dynamische discipline, onderscheidt "ebl redsky" zich door haar kennis in wat belangrijk is voor uw bedrijf.

 • Elke vorm van commerciële samenwerking (licenties, consultancy, dienstverlening, joint venture, protocol, leasing, factoring, enz.)
 • Invordering van burgerlijke en handelsschulden (met inbegrip van beslag- en executieprocedures)
 • Commerciële distributie (concessie, agentschap, franchise, commissie)
 • Overdracht of verwerving van een handelszaak
 • Algemene verkoops- of aankoopvoorwaarden
 • Handelspraktijken en consumentenbescherming (verkoop via internet, handelingen die in strijd zijn met eerlijke praktijken, enz.)
 • Niet-concurrentiebedingen
 • Transportrecht
 • E-commerce (overeenkomsten op afstand, elektronische facturering, enz.)

"ebl redsky" heeft een erkende expertise in vastgoed- en bouwrecht. Onze advocaten geven raad aan ondernemingen, particulieren, overheden en financiële instellingen en verdedigen hun belangen voor de hoven en rechtbanken in de verschillende aspecten van het vastgoed- en bouwrecht in de brede zin van het woord, meer bepaald in

 • Vastgoedtransacties (aankoop/verkoop, ontwikkeling, bouw, huur van kantoren, commerciële lease, etc.)
 • Bouwproblemen (gebrekkig vakmanschap, vertragingen en onvolledigheden, instabiliteit, scheuren, gebrek aan kennis van de regels van het vak, enz.)
 • Aannemingsovereenkomsten
 • Onderaannemingsovereenkomsten
 • Toegang tot het beroep
 • Aankoop op plan
 • Eigendom, vruchtgebruik, bezit, opstal, erfpacht, dienstbaarheid
 • (Beheer van) mede-eigendom
 • Burgerschap
 • Verhuur, hoofdverblijfshuur, pachtovereenkomst en handelshuur
 • Huisgenoten (woongroep), groepshuisvesting en andere vormen van collectieve huisvesting
 • Financiering van vastgoedprojecten
 • Leasecontracten
 • Hypotheken
 • Onteigening
 • Nabuurschapsbetrekkingen
 • Expertise (minnelijk of gerechtelijk)
 • Opstellen van contracten: architectencontract, aannemingsovereenkomsten, ingenieursovereenkomst, makelaarsovereenkomst, beheersmandaat, verkoopsmandaat, vastgoedbemiddeling, gezondheids- en veiligheidscoördinatie, enz.
 • Bijstand in geval van natuurrampen en overtredingen op het gebied van milieu en stadsplanning
 • Milieuvergunningen en -audits (bodemsanering)
 • Het verkrijgen van milieu- en exploitatievergunningen
 • Bouwvergunning
 • Administratieve rechtsmiddelen
 • Wettelijke milieu-audits

"ebl redsky" staat haar cliënten bij in hun verschillende financiële transacties, met inbegrip van de vragen gerelateerd tot het zekerheidsrecht. Ons kantoor stelt haar expertise ter beschikking bij het aanvragen van financiering bij kredietinstellingen of derde investeerders.

 • Leningsovereenkomsten en bijbehorende zekerheden (pandrechten, hypotheken, garanties op eerste verzoek, etc.)
 • Juridisch advies over garanties van welke aard dan ook
 • Activa of projectfinanciering
 • Verhouding met kredietinstellingen (intensive care, misbruik, enz.)
 • Leasingverrichting
 • Beheer van liquide middelen

De Belgische fiscale omgeving wordt gekenmerkt door haar evolutie en complexiteit. De advocaten van "ebl redsky" verlenen advies en bijstand aan ondernemingen, financiële instellingen en particulieren in de volgende domeinen:

 • Directe belastingen: IPP, ISOC, belastingen voor niet-ingezetenen, enz.
 • Indirecte belastingen: btw, douane en accijnzen, registratierechten, enz.
 • Holdingstructuren
 • Belastingformaliteiten en fiscale due diligence
 • Fiscale aspecten van fusies, overnames en durfkapitaal
 • Fiscale aspecten van nationale en internationale bedrijfs(her)organisaties en holdingstructuren
 • Vermogens- en estate planning
 • Verrekenprijskwesties
 • Internationale belastingheffing
 • Optimaliseren van beloningstechnieken, buitenlandse managers en salary-splits
 • Aandelenoptieplannen
 • Fiscale aspecten van vastgoedtransacties
 • Fiscale procedures
 • Taxes communales, régionales ou fédérales
 • Lokale, regionale en federale belastingen
 • Administratieve en gerechtelijke behandeling van alle nationale en internationale belastinggeschillen
 • Assistentie bij belastingcontroles
In het algemeen werken we nauw samen met de andere afdelingen van "ebl redsky", in het bijzonder met de afdelingen vennootschapsrecht, vastgoedrecht en arbeidsrecht.

Arbeidsrelaties zijn in België strikt gereglementeerd. "ebl redsky" biedt advies, ondersteuning en verdediging in alle aspecten van arbeidsrelaties en sociale bescherming, zowel voor Belgische als grensoverschrijdende kwesties.

 • Opstellen van arbeidscontracten, arbeidsreglementen en andere documenten
 • Onderhandelen van collectieve arbeidsovereenkomsten
 • Salarisbeheer en -optimalisatie
 • Herstructurering en overdracht van bedrijven
 • Individueel en collectief ontslag
 • Concurrentieverbod
 • Stakingen, sociale verkiezingen en sociale organen
 • Naleving op verschillende gebieden: sociale wetgeving, werktijden, privacy op het werk, enz.
 • Het probleem van schijnzelfstandigheid
 • Internationale mobiliteit en grensoverschrijdend werk
 • Detachering van personeel en tijdelijk werk
 • Sociale controle
 • Ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, speciaal solidariteitsfonds
 • Werkloosheid, optimalisering van pensioenen en kinderbijslag
Gezien de complexiteit van bepaalde kwesties aarzelt "ebl redsky" niet om, indien nodig, de hulp in te roepen van deskundigen op alle gebieden van het arbeidsrecht of de sociale zekerheid.

Contactpersonen

Insolventierecht raakt elke onderneming. "ebl redsky verleent volledig onafhankelijke bijstand aan ondernemingen en hun bestuurders die met economische moeilijkheden kampen, met het oog op hun herstel of het vermijden (of beperken) van eventuele aansprakelijkheid. "ebl redsky treedt nooit op als curator (of in een aanverwante hoedanigheid), maar adviseert regelmatig de schuldeisers van bedrijven in moeilijkheden om hun rechten te beschermen of herstelplannen uit te voeren.

 • Bedrijfscontinuïteit & gerechtelijke reorganisatieprocedure (PRJ)
 • Faillissement (bijstand bij toelatingen, betwisting van faillissement, bijstand na faillissement)
 • Assistentie bij commerciële onderzoeken voor de ondernemingsrechtbanken
 • Ontbinding en gerechtelijke of vrijwillige vereffening
 • Opstellen en indienen van vorderingen
 • Afdwingen van pandrechten, hypotheken, garanties, zekerheidsrechten of bedingen van eigendomsvoorbehoud
 • Verweer tegen procedures ingeleid door de curator in faillissement

"ebl redsky" heeft een netwerk van deskundige advocaten opgebouwd, zowel in België als in het buitenland, waardoor het mogelijk is om, in alle onafhankelijkheid en in het belang van de cliënt, gespecialiseerde bijstand te verkrijgen in andere domeinen van het ondernemingsrecht.

 • Specifieke kwesties in intellectueel eigendomsrecht (bijv. octrooirecht)
 • Zakelijk strafrecht
 • Specifieke kwesties in stedenbouwrecht
 • Familierecht
 • Medisch recht
 • Enz.
Daarnaast wordt het kantoor regelmatig geraadpleegd door grote internationale advocatenkantoren in België met het oog op het delegeren van het beheer van een zaak, het verstrekken van een second opinion of het verdedigen van een cliënt na een belangenconflict.